พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่ จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวเขา ซึ่งถูกนำมาถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงทางวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นวิถีชีวิตในสังคมวัฒนธรรมของชาวเขารวม 9 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า อีก้อ ลีซอ มูเซอ ถิ่น ขมุ และ ลัวะ ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ในกระบวนการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของสังคมเกษตรเพื่อการยังชีพหรือกึ่งยังชีพ เป็นสิ่งที่แสดงถึงสัญชาติญาณและภูมิปัญญาของมนุษย์ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและทางสังคม เพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ วัตถุศิลป์เกี่ยวกับคติความเชื่อหรือจักวาลวิทยาของแต่ละเผ่าที่มีความหลากหลาย และหลายชิ้นมีคุณค่าสูงในเชิงวัตถุโบราณและศิลปกรรม เช่น ภาพชุดเทพยดาที่ปกครองจักรวาลของเย้าวาดด้วยสีฝุ่นมีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นต้น วัตถุศิลป์ที่แสดงรูปลักษณะเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของสตรีหลายรูปแบบที่งดงามแตกต่างกันไปตามทรรศนะความงามในแต่ละวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรที่จะรังสรรค์ความงดงามให้แก่วัฒนธรรมทางสังคมมนุษย์ เครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะเงินบางชิ้นมีความงดวามอย่างวิจิตรบรรจง มีคุณค่าอย่างยิ่งในทางศิลปกรรม วัตถุศิลป์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและการละเล่นรูปแบบต่าง ๆ ของชาวเขาแต่ละเผ่า รวมทั้งวัตถุศิลป์ทางด้านภาษาที่ปรากฏในรูปของตัวอักษรซึ่งมีใช้อยู่ในวัฒนธรรมของชาวเขาบางเผ่า

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ สวนราชมังคลา ถนนโชตนา ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 0 5321 0872 ,0 5322 1933 เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น.

ข้อมูลที่อยู่/ติดต่อ

สวนราชมังคลา ถนนโชตนา
โทรศัพท์: 0 5321 0872 ,0 5322 1933

กิจกรรมท่องเที่ยว/สิ่งที่น่าสนใจ

แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาชาวเขา วัตถุโบราณและศิลปกรรม

การเดินทาง

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ สวนราชมังคลา ถนนโชตนา